Els Bet Stedebouwkundige
Profiel:
Stedenbouwkundige plannen vragen om een lange adem. Het zijn langdurige processen waar veel partijen bij betrokken zijn en veel adviseurs elkaar opvolgen. Het plan is hetgeen dat telkens wordt overgedragen en bewerkt. Het maakt een complexe opgave overzichtelijk zodat het voor opdrachtgevers mogelijk wordt om besluiten te nemen en deelopgaves van het juiste adres te voorzien. Maar het plan moet ook gedurende het gehele proces het eindresultaat als samenhangend geheel verbeelden en alle bewerkers blijven inspireren. In deze estafette is het dus van groot belang dat het stedenbouwkundig plan krachtig en beeldend maar ook precies en specifiek is. Het plan moet het proces overleven. Om die reden, en vanwege het plezier in het werk, maken we heldere plannen, beeldende tekeningen en boeiende verhalen.

Bij elke opdracht wordt de locatie, de context en de opgave uiteengerafeld. Uitgangspunt is dat een stedenbouwkundig plan, als ingreep, nooit op zichzelf staat maar altijd een herdefiniëring van een bepaald gebied in een bredere context is. Een plan werkt pas als de opgave en de situatie waarin het wordt toegepast heel precies wordt begrepen. Het verkennen van de opgave en de stappen in het ontwerp worden begrijpelijk, bespreekbaar en overdraagbaar gemaakt via een scala aan tekeningen en kaarten. De tekeningen maken alle afwegingen rond de opgave zichtbaar en voorstelbaar. Ze laten in het begin de twijfel, de aanknopingspunten en de zoekruimte zien, en aan het eind van het proces de overeengekomen koers, de afspraken en de verschillende niveaus van uitwerken. Tekeningen zijn een ontwerp-instrument, een manier van ordenen, een communicatiemiddel en ook een contract. Het is de taal waarmee bewoners, bestuurders en technici precies kunnen aangeven waar het over gaat, wat ze bedoelen en hoe het zou kunnen.

Bij een duurzaam ontwerp is het naast de vraag wat je doet vooral van belang hoe je het doet. Het is meer dan toegevoegde techniek, zoals een veiligheidsriem in een auto. Het moet als vanzelf spreken uit de opbouw van de structuur van het gebied en ervaarbaar zijn in het alledaags gebruik daarvan. Een goed plan gaat lang mee.

Werkwijze:
Stedenbouw is samenwerken. Het bureau is compact en bestaat uit een vaste kern stedenbouwkundigen: Els Bet en Maarten Wamsteeker. We werken binnen een netwerk van vakgenoten en aanverwante disciplines. Per opdracht wordt het passende werkverband samengesteld.

We werken o.a. samen met:
Heide Hinterthür, Topaz architecten, Amsterdam
Van Meijel adviseurs in cultuurhistorie, Nijmegen
KBnG architectuur, restauratie en stedebouw, Den Haag
Wolbert van Dijk, Urban and Landscape Design
Luuk Keunen, RAAP archeologie erfgoed cultuurhistorie
CeesJan Frank, Monumenten Advies Bureau

We werken al lang met elkaar samen en weten wat we aan elkaar hebben, dus geen ingewikkelde constructies, maar meteen aan de slag. We hebben veel ervaring en kunnen meteen instappen bij grote werkverbanden en in alle fases van het werkproces. We zijn snel bereikbaar en inzetbaar voor gemeentes, corporaties, ontwikkelaars en bewoners bij opgaves waarbij ze een helpende hand nodig hand hebben. We doen niet wollig en ingewikkeld, de opgave staat centraal. Ingewikkelde aanbestedingen laten we aan anderen over, we gaan liever gewoon aan het werk.

Werkveld:
We werken op alle schaal- en planniveau's van het stedenbouwkundig terrein;
regionale verkenningen en structuurvisies;
uitbreidingsplannen;
herontwikkeling van grotere en kleine locaties;
inrichtingsplannen voor openbare ruimte;
beeldkwaliteitsplannen;
discussienota's;
ruimtelijke en cultuurhistorische verkenningen;
onderhoudsplannen voor de bebouwing en openbare ruimte buurten en wijken.

Download portfolio.pdf document.